×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

PHR-CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2020
Cập nhật ngày: 2020-04-28 19:35:01 | Lượt Xem:27

 

Mã cổ phiếu

Nhóm ngành

Giá hiện tại

Giá mục tiêu

Khuyến nghị

PHR

Cao su

45.850

60.000

MUA

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Vốn hóa (tỷ đồng)

6.213

 

% Sở hữu nước ngoài

8.72%

EPS trailing (đồng/cp

2.863

 

P/E trailing

16,x

ROA 2019

8,2%

 

ROE 2019

17,2%

Giá cao nhất 52 tuần (đồng)

70.000

 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng)

33.000

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1.2020

 

Q1/2020

Q1/2019

%yoy

Doanh thu thuần

220,9

291,6

-24%

Giá vốn hàng bán

163,0

219,7

-26%

Lợi nhuận gộp

57,9

71,9

-19%

Chi phí bán hàng

4,6

6,3

-27%

Chi phí quản lý DN

18,2

17,7

3%

EBIT

35,1

48,0

-27%

Doanh thu tài chính

29,3

19,7

49%

Chi phí tài chính

7,2

3,3

117%

Chi phí lãi vay

6,8

2,9

136%

Lợi nhuận Công ty LDLK

28,0

22,9

22%

Lợi nhuận khác

169,9

48,6

249%

Lợi nhuận trước thuế

255,2

136,0

88%

Lợi nhuận sau thuế

211,3

111,9

89%

LNST công ty mẹ

206,3

104,9

97%

EPS

1.523

735

107%

 

Các tỷ lệ biên

Q1/2020

Q1/2019

Tỷ suất lợi nhuận gộp

26%

25%

Chi phí BH/Doanh thu

2%

2%

Chi phí QLDN/ Doanh thu

8%

6%

Tỷ suất EBIT/ Doanh thu

16%

16%

Chi phí Lãi vay/ Doanh thu

3%

1%

Tỷ suất LNTT/ Doanh thu

116%

47%

Tỷ suất LNST / Doanh thu

96%

38%

 

Kết thúc quý 1.2020, doanh thu thuần đạt 220,9 tỷ đồng (-24%yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 211,3 tỷ đồng (+89%yoy).

Doanh thu thuần giảm mạnh 24% chủ yếu do sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh cao su. Tác động của dịch cúm Covid 19 đã khiến giá bán cao su giảm trong quý 1, lượng khách hàng quan tâm đến sản phẩm thấp, đặc biệt là đối với sản phẩm dùng cho ngành công nghiệp săm lốp.

Doanh thu tài chính ghi nhận giá trị 29,3 tỷ đồng (+117yoy) chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh 58% đạt 27,4 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng mạnh 117%, đạt 7,2 tỷ đồng do chi phí lãi vay trong kỳ tăng cao, đạt 6,8 tỷ đồng (+136%yoy).

Lợi nhuận khác tăng mạnh 249%, đạt 169,9 tỷ đồng, bù đắp cho sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh chính của PHR. Quý 1.2020, PHR ghi nhận 156 tỷ đồng từ đền bù đất dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PHR đạt 211,3 tỷ đồng (+89%yoy).

Tình hình tài chính

Tài sản

Cuối quý

Đầunăm

%yoy

Tài sản ngắn hạn

2.177,85

2.301,78

-5,38%

Tiền và tương đương tiền

242,223

669,749

-63,83%

Khoản phải thu

214,473

227,152

-5,58%

Hàng tồn kho

311,76

327,13

-4,70%

Tài sản dài hạn

3.417,58

3.552,73

-3,80%

Khoản phải thu

6,499

6,479

0,31%

Tài sản cố định

1487,23

1427,185

4,21%

Tài sản dở dang

899,64

956,455

-5,94%

Tổng tài sản

5.595,43

5.854,51

-4,43%
Bài Viết Liên Quan