×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

NGUYỄN LÂM TUẤN

hinhanh.gif

Chức vụ:

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Slogan:

“Good things come to those who wait”. Quan điểm đầu tư:

Trường phái đầu tư

Đầu tư tăng trưởng

Thông tin liên hệ

Di động: 0966545799

E-mail: tuannl@fpts.com.vn

Skype: tuannl@fpts.com.vn

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG