×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

LÊ QUỐC THỊNH

hinhanh.gif

Chức vụ

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Slogan

“Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam. Hãy tham lam khi những người khác sợ hãi.”

Quan điểm đầu tư

“Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền; Nguyên tắc số 2: Không quên nguyên tắc số 1.”

Trường phái đầu tư

Đầu tư tăng trưởng, đầu tư giá trị.

Thông tin liên hệ

Mobile: 0914.918.003

Email: thinhlq@fpts.com.vn

Skype: thinhlq_fpts

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG