×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

TRIỆU HỬU TÌNH

hinhanh.gif

Chức vụ

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Slogan

“3K- Kiên định – Kiên quyết – Kiên trì”

Quan điểm đầu tư

“Đầu tư như việc chọn bạn đời, phải đúng người và đúng thời điểm”

Trường phái đầu tư

Phân tích kỹ thuật

Thông tin liên hệ

Mobile: 0378351712

Email: tinhth@fpts.com.vn

Skype: tinhth@fpts.com.vn

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG