×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

TRẦN THỊ XUÂN DUYÊN

hinhanh.gif

Chức vụ:

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Slogan

“Money is made by sitting, not trading” – Jesse Livermore.

Trường phái đầu tư

Đầu tư tăng trưởng

Thông tin liên hệ

Di động: (84) 339462755

Email: duyenttx@fpts.com.vn

Skype: xuanduyen1402

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG